ప్రధాన కార్యాలయం :

 ఫ్లాట్ నెం.602,
R.R.V. అపారట్మెంట్స్,
యూసఫ్ గూడా చెక్ పోస్ట్
హైదరాబాద్ - 45
Ph: 040 23550326


ప్రాంతీయ కార్యాలయం :

"పిరమిడ్ హౌస్"
మాచవరం, విజయవాడ - 4.
Mobile: 8500444839
Mobile: 8500444840

 

వ్యవస్థాపకులు:
బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ

అధ్యక్షులు:
B. V. రెడ్డి
 

జనరల్ సెక్రటరీ:
పాల్ విజయ్ కుమార్
సెల్ : 9703177513

జనరల్ సెక్రటరీ:
జక్కా రాఘవ రావు
సెల్ : 9848170801